I ein marknad som går treigare, skil Maimyra seg ut