– Sotrasambandet skal byggjast så raskt som mogleg