Inntektshopp for Automatikk og Klimaservice AS i 2021